Địa chỉ: Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh