Địa chỉ: Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
tóm tắt bài viết mẫu
 10/08/17  Hoạt động & Sự kiện  105
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất